صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > رئیس مرکز 

رئیس مرکز: دکتر هاشم جری نشین 

دانشیار بیهوشی 

ایمیل: hjarineshin@hums.ac.ir

تلفن: 33345009

لینک سامانه علم سنجی

فایل رزومه (CV)