صفحه اصلی > وابستگی سازمانی 

 

عنوان افیلیشن فارسی 

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

 

عنوان افیلیشن انگلیسی

Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

دانلود فایل وابستگی سازمانی