صفحه اصلی > اعضای مرکز 

 

اعضای تمام وقت مرکز تحقیقات بیهوشی،مراقبت های ویژه و کنترل درد                                                                                                             

(جهت مشاهده پروفایل علم سنجی اعضا روی دانلود کلیک کنید)                                                                                                                    

cv

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

آدرس محل کار،ایمیل و شماره تلفن

عکس

نام و نام خانوادگی

 

 

 

دانلود

 

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

 

 

دانشیار

hjarineshin@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر هاشم جری نشین

 

 

 

دانلود

 

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

 

 

دانشیار

sdkashani@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر سعید کاشانی

 

 

 

دانلود

 

 

متخصص بیهوشی -فلوشیپ درد

 

 

استادیار

moallemy@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر عباس معلمی

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

متخصص بیهوشی -فلوشیپ درد

 

 

استادیار

alireza.ab.baghaei@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکترعلیرضا عبداله زاده بقایی

 

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی -فلوشیپ تحقیق و پژوهش

 

 

استادیار

m.vatankhah@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر مجید وطن خواه

 

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی –فلوشیپ مراقبتهای ویژه

 

 

استادیار

mehrdad.malekshoar@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر مهرداد ملک شعار

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

استادیار

razavi.b.m.1@hums.ac.ir

 

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر بی بی منا رضوی

 

 

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

 

استادیار

dr.tayyebeh.zarei@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر طیبه زارعی

 

 

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

 

استادیار

samira.zanbagh@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر سمیرا زنبق

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

استادیار

f.fekrat@hums.ac.ir

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر فریدون فکرت

 

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

 

استادیار

adibip@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر پوریا ادیبی

 

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

 

استادیار

M.kamali@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکترمنوچهر کمالی

 

 

 

دانلود

 

 

 

متخصص چشم –فلوشیپ قرنیه

 

 

استادیار

amir.jamshidi@hums.ac.ir

33345009

گروه جراحی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

 

 

 

دکتر امیر جمشیدی

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

فوق تخصص جراحی قلب

 

 

دانشیار

hossein.montazerghaem@hums.ac.ir

گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات قلب و عروق

 

 

 

 

دکتر حسین منتظرقائم

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

کارشناس ارشد بیهوشی

 

 

 

مربی

ghasem.sobhani@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

اقای قاسم سبحانی  

 

 

 

دانلود

 

 

 

 

کارشناس ارشد بیهوشی

 

 

 

مربی

golvardi@hums.ac.ir

33345009

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

اقای محمد صادق گل وردی

 

 

دانلود

 

 

متخصص گوش،حلق بینی

 

 

استادیار

e.behboodi@hums.ac.ir

33345009

گروه جراحی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

 

 

دکترالهه بهبودی

                 

 

 

 

 

اعضای نیمه وقت مرکز تحقیقات بیهوشی،مراقبت های ویژه و کنترل درد                                                                                                         

(جهت مشاهده پروفایل علم سنجی اعضا روی دانلود کلیک کنید)                                                                                                                    

cv

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

آدرس محل کار،ایمیل و شماره تلفن

عکس

نام و نام خانوادگی

 

 

دانلود

 

 

 

آموزش پزشکی

 

 

استادیار

e.booshehri@hums.ac.ir

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت

 

 

 

دکتر الهام بوشهری

 

 

دانلود

 

 

متخصص زنان و زایمان –فلوشیپ طب مادر و جنین

 

 

استادیار

a.alavi@hums.ac.ir

گروه زنان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

بیمارستان دکتر علی شریعتی

 

 

 

 

دکتر آذین علوی

 

دانلود

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

-

h.etehad@hums.ac.ir

33345009

مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 

 

دکتر حسین اتحاد