صفحه اصلی > کنگره ها و کنفرانسها > کنگره ها و کنفرانس های مرکز  

برنامه کنفرانسها و همایشهای  مرکز در سال 97

 

کنفرانس عمومی گروه بیهوشی

عنوان : ABG

ارائه دهنده :دکتر پوریا ادیبی

محل برگزاری :مجتمع فارابی -سالن رازی

تاریخ:پنجشنبه 97/2/6 ساعت 10-8