صفحه اصلی > اعضای مرکز 

نام و نام خانوادگی

تخصص

رتبه علمی

ایمیل

CV

دکترهاشم جری نشین

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

استادیار

hjarineshin@yahoo.com

دریافت CV

دکتر سعید کاشانی

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

استادیار

sdkashani486@gmail.com

دریافت CV

دکترعباس معلمی

متخصص بیهوشی -فلوشیپ درد

استادیار

moallemyaln@yahoo.com

دریافت CV

دکترعلیرضا عبداله زاده بقایی

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه -فلوشیپ درد

استادیار

Bagha-ar@yahoo.com

دریافت CV

دکتر مجید وطن خواه

متخصص بیهوشی -فلوشیپ تحقیق و پژوهش

استادیار

hormozgan91@yahoo.com

دریافت CV

دکترفریدون فکرت

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

-

fereydoonfekrat@yahoo.com

دریافت CV

دکتر مهرداد ملک شعار

متخصص بیهوشی –فلوشیپ مراقبتهای ویژه

استادیار

mdmalekshoar@yahoo.com

دریافت CV

دکتر حسین اتحاد

متخصص بیهوشی

-

hn- etehad@yahoo.com

دریافت CV

دکتر منوچهر کمالی

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

-

manuchehr.kamali@yahoo.com

دریافت CV