صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز 

این مرکز تلاش میکند با استفاده از اعضائ هیات علمی و محققین مجرب و توانا و نیروهای متخصص و پژوهشگر در راستای آماده سازی بستر مناسب برای انجام طرح ها و پژوهش های تحقیقاتی در زمینه بیهوشی ، مراقبتهای ویژه و کنترل درد به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی و کاربردی در زمینه سیاست گذاری ها در سطح جامعه پزشکی گام بر دارد و همچنین خدمات خود را از طریق : · همکاری با سایر مراکز دولتی و غیر دولتی و ارائه طرحهای تحقیقاتی کاربردی · چاپ مقالات در نشریات معتبر پزشکی · همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی · یافتن راه حلهای مناسب جهت انجام بیهوشی ایمن ، مراقبتهای ویژه در حد ایده آل و کنترل مناسب دردهای حاد و مزمن بیماران · توانمندسازی اعضای مرکز و جامعه دانشگاهی · ارتقا کیفیت خدمات بیهوشی · تولید علم در زمینه بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد · ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی کشوری و بین المللی در زمینه بیهوشی ،مراقبتهای ویژه و کنترل درد با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد · جذب پژوهشگران توانمند · توسعه تجهیزات مرتبط با موضوعات فوق · هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهشها در جهت اولویتهای پژوهشی مرکز ارائه می نماید .