صفحه اصلی > اعضای مرکز 

 

اعضا تمام وقت  مرکز

نام و نام خانوادگی

تخصص

رتبه علمی

ایمیل

CV

دکترهاشم جری نشین

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

دانشیار

hjarineshin@yahoo.com

دریافت CV

دکتر سعید کاشانی

متخصص بیهوشی -فلوشیپ بیهوشی قلب

دانشیار

sdkashani486@gmail.com

دریافت CV

دکترعباس معلمی

متخصص بیهوشی -فلوشیپ درد

استادیار

moallemyaln@yahoo.com

دریافت CV

دکترعلیرضا عبداله زاده بقایی

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه -فلوشیپ درد

استادیار

Bagha-ar@yahoo.com

دریافت CV

دکتر مجید وطن خواه

متخصص بیهوشی -فلوشیپ تحقیق و پژوهش

استادیار

hormozgan91@yahoo.com

دریافت CV

دکترفریدون فکرت

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

-

fereydoonfekrat@yahoo.com

دریافت CV

دکتر مهرداد ملک شعار

متخصص بیهوشی –فلوشیپ مراقبتهای ویژه

استادیار

mdmalekshoar@yahoo.com

دریافت CV

دکتر منوچهر کمالی

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

-

manuchehr.kamali@yahoo.com

دریافت CV

دکتر ایدا کارگر

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

استادیار

kargar4366@gmail.com

دریافت CV

دکتر بی بی منا رضوی

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

استادیار

razavi.b.m.1@gmail.com

دریافت CV

دکتر پوریا ادیبی

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

استادیار

adibipourya@yahoo.com

 

دریافت CV

دکتر طیبه زارعی

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

استادیار

zarei.tayeb@yahoo.com

 

دریافت CV

دکتر مریم پور بحری

متخصص بیهوشی ،کنترل درد و مراقبتهای ویژه

استادیار

mpourbahri@yahoo.com

دکتر حسین منتظر قائم

 

فوق تخصص جراحی قلب

دانشیار

-

دریافت CV

دکتر محمد ناتمی

 

متخصص کلیه و مجاری ادرار

استادیار

-

دریافت CV

دکتر امیر جمشیدی

 

متخصص چشم –فلوشیپ قرنیه

استادیار

-

دریافت CV

دکتر نسرین سنجری

 

متخصص چشم

استادیار

-

دریافت CV

اقای قاسم سبحانی 

کارشناس ارشد هوشبری

مربی

-

دریافت CV

اقای محمد صادق گل وردی

کارشناس ارشد هوشبری

مربی

-

دریافت CV

اقای اسماعیل علی مولایی 

 

کارشناس ارشد هوشبری

-

-

دکتر الهه بهبودی     

متخصص گوش و حلق وبینی

استادیار

-

دریافت CV

 

اعضا نیمه وقت مرکز

 

دکتر نپتون سلطانی

PHD فیزیولوژی

استاد

-

دکتر الهام بوشهری

اپیدمیولوژیست

استادیار

-

دریافت CV

دکتر آذین علوی

متخصص زنان و زایمان –فلوشیپ طب مادر و جنین

استادیار

-

دریافت CV

دکتر سامیه کریمی

متخصص زنان و زایمان-فلوشیپ انکولوژی

استادیار

-

دکتر علیرضا جلیلی اصل

فلوشیپ جراحی دست

دانشیار

-

دریافت CV

دکتر حسین اتحاد

متخصص بیهوشی

-

hn- etehad@yahoo.com