صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اهداف مرکز  

اساسنامه مرکز تحقيقات بيهوشي ،مراقبتهاي ويژه و کنترل درد

اهداف مرکز :

انجام پژوهش های مختلف در زمینه بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد

برگزاری کارگاههای آموزشی دوره ای جهت توانمند سازی اعضای مرکز

 تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیهوشی، مراقبتهای ویژه وکنترل درد

انتشار کتب ونشریات علمی در زمینه .......

برگزاری کنفرانسهای ملی و بین المللی در زمینه ........

 ترغیب و تشویق دانشجویان رشته علو پزشکی جهت عضویت در مرکز و ارائه آموزشهای لازم به آنان جهت انجام تحقیقات

تربیت و تشویق دستیاران ....

همکاری و ایجاد ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی استانی و کشوری

برقراری ارتباط با انجمن های علمی مرتبط  

پرورش افراد توانمند و استفاده از دانش آنها در زمینه بیهوشی ......

حمایت از طرحهای تحقیقاتی در زمینه ......

  
 ارکان مرکز عبارتند از :

الف: شورای عالی

ب: رئیس مرکز

 

اعضای شورای عالی مرکز عبارتند :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بهداشتی

رئیس مرکز

سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

وظائف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد :

تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل وخارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

تصویب دستور العمل مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستور العمل های اجرای مرکز تحقیقات

پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره :

مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .

رئیس مرکز به پیشنهاد   شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار مصوب میگردد و انتخاب مجدداو بلامانع است .

وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظائف و امور محوله اقدام می نماید .

اعضای مرکز : 

الف) اعضای پیوسته: که اعضای هیات علمی و کاشناسان تمام وقت مرکز هستند .

ب) اعضای وابسته : که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند .

منابع مالی مرکز :

 الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی ، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید .

 بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستور العمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی ( دولتی غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب81/2/30 شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید این اساسنامه بلا اثر خواهد شد