• برگزاری دوره آموزشی English Academic Writing جهت ارتقای پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی
  دوره آموزشی English Academic Writing جهت ارتقای پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی

 • مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد
  مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 • مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد
  مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

 • آدرس سازمانی صحیح مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد
  آدرس سازمانی صحیح مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز
اطلاعیه ها
آرشیو اطلاعیه ها  

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved