صفحه اصلی > کنگره ها و کنفرانسها > کنگره ها و کنفرانس های مرکز  

برنامه کنفرانسها و همایشهای  مرکز در سال 95

 

کنفرانس برنامه تغذیه بیماران در ICU -ویژه پزشکان و پرستاران شاغل در بخشهای ویژه -مکان : بیمارستان شهید محمدی سالن فارابی -چهارشنبه 95/12/4

همایش فارماکولوژی داروهای بیحس کننده موضعی، اپیدورال واسپاینال  - مکان :مرکز مهارتهای بالینی -بیمارستان شهید محمدی95/2/24

همایش پیوند اعضا - مکان : مجتمع فارابی -سالن رازی - واقع در بیمارستان شهید محمدی  95/2/9

کنفرانس اهدا عضو - مکان : مجتمع فارابی -سالن ابن سینا- واقع در بیمارستان شهید محمدی  94/12/16 

کنفرانس مدون بیهوشی -مکان : سالن اموزش مداوم -بیمارستان شهید محمدی   94/12/14

کنفرانس ریکاوری و عوارض آن-مکان : مرکز مهارتهای بالینی -بیمارستان شهید محمدی 94/12/14