صفحه اصلی > چشم انداز مرکز 

هاشم جری نشین

دانشیار بیهوشی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبت های ویژه و کنترل درد